ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – kvantitatív kérdőíves felméréshez

 1. Adatkezelő
BARE International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: BARE International Hungary Kft.

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47.

cégjegyzékszám: 01-09-962318

adószám: 23368743-2-41

E-mail cím: DataPrivacy@bareinternational.com

Webhely: https://www.bareinternational.eu/

a továbbiakban: Adatkezelő.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 • Adatkezelő szolgáltatását Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint az Érintettekre a szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló személyes adatok kezelését illetően a magyar és az európai jog alkalmazandó. Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységére elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

–    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.).

 • Jelen tájékoztató hatálya a kvantitatív kérdőíves felmérésben való részvétel során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.
 • Jelen tájékoztató értelmében Érintett: a felmérésben részt vevő természetes személy (a továbbiakban: Érintett)
 • A tájékoztatóban megjelölt határidők és időpontok meghatározásánál magyarországi munkanapokat kell érteni.
 1. A felméréshez kapcsolódó adatkezelés részletei

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: azok a természetes személyek (Érintettek), akik kitöltik az elektronikus kérdőívet.
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelés. A felmérésben részt vevő személyek a kérdőív kitöltéséért cserébe árengedményre jogosító eMAG kupont kapnak, amit a https://www.emag.hu/ webhelyen válthatnak be.
 • Kezelt adatok köre: a kérdőív kitöltésével a következő adatkörökbe tartozó információkat ad át az Érintett az Adatkezelőnek:
 • az Érintett vásárlási szokásai, beszerzési tapasztalatai a kérdőíven megjelölt terméktípusra vonatkozóan;
 • az Érintett tapasztalatai a kérdőíven megjelölt terméktípus használatával kapcsolatban;
 • az Érintett preferenciái a kérdőíven megjelölt terméktípusra vonatkozóan;
 • ingatlan építésre / felújításra / átalakításra fordított összeg adott időszakban;
 • az Érintett személyére vonatkozó adatok:
  • neme,
  • életkora;
  • lakhelye megye és település megjelölésével;
  • lakóingatlanának jellegére, tulajdoni/birtokhelyzetére vonatkozó információk;
  • hány fős háztartásban él;
  • legmagasabb iskolai végzettsége;
 • kapcsolattartáshoz és a kupon kiküldéséhez kezelt adat:
  • az Érintett e-mail címe.

Az adatok konkrét köre pontosabban megismerhető a tájékoztatóhoz melléklet kérdőíven.

Az Érintett az adatokat a kérdőíven adott válaszok formájában adja meg. A kezelt adatok köre így a kérdőíven megadott válaszok, és az azokból levonható következtetések.

 • Az adatkezelés célja: a kérdőíves felmérés végrehajtása; a kérdőíven megjelölt terméktípusokkal kapcsolatos fogyasztási, vásárlási, felhasználási szokások felmérése, vásárlói, felhasználó vélemények beszerzése. A kérdőíven megadott válaszok anonimizálását követően a felmérés eredményeinek megbízó részére történő továbbítása (személyes adatok nem kerülnek továbbításra).

A gyűjtött adatok közzétételére nem kerül sor.

 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a kérdőíves felmérés projekt végéig, jelen esetben 2023. május 31. napjáig tart. Figyelem! A felmérés időtartama alatt, illetve a kupon átadását megelőzően az ehhez szükséges adatok törlésére irányuló kérelemmel az Érintett szükségszerűen kizárja magát a kupon juttatásából. Mivel a felmérésben való részvétel ingyenes és nem kötelező, Adatkezelő a törlési igényt köteles teljesíteni, aminek következtében nem kezelheti a kérelemmel érintett személy adatait tovább, ami ellehetetlenítheti a törlést kérő Érintett részére az utalvány kiküldését.
 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a kérdőíveken.
 1. Próbavásárlói toborzáshoz kapcsolódó adatkezelés

 • Az adatkezeléssel érintett: az az Érintett, aki a kérdőíven az Adatkezelő próbavásárlók toborzása céljából kiküldött hírleveleire feliratkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.
 • Kezelt adatok körének meghatározása:

– e-mail cím.

 • Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése az Érintettnek e-mail útján, Adatkezelő által folytatott tevékenységhez kapcsolódó próbavásárlói szerepköröket népszerűsítő tartalommal.
 • Az adatkezelés időtartama: az Érintett erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Érintett kérésére történő törléséig kezeli.
 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.
 1. E-mail kommunikációhoz kapcsolódó adatkezelés

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján Adatkezelővel kommunikációt folytató Érintettek.
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A felméréshez kapcsolódó szükséges kérdésben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelés.

 • Kezelt adatok köre:

Az Érintett:

– neve,

– e-mail címe,

– üzenet tartalma.

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.
 • Az adatkezelés időtartama: az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás tartalma szerint szükséges a kérdőíves felmérésben való részvétel biztosításához, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama az 5. pontban írtak szerint alakul (felméréshez kapcsolódó adatkezelés).

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében (elektronikus levelező rendszerében).
 1. Az adatok forrása

Az adatok kizárólagos forrása a kérdőívet kitöltő Érintett.

 1. Adattovábbítás

Az adatok továbbítására az adatfeldolgozók igénybevételén kívül nem kerül sor. A kérdőíveken megadott válaszok elválasztásra kerülnek a kérdőíven megadott e-mail címtől a válaszok továbbítása előtt, így a válaszok anonimizált adatként kerülnek továbbításra a kérdőíves felmérést Adatkezelőtől megrendelő megbízó részére. A válaszok továbbítása nem jár személyes adatkezeléssel, a megbízó nem ismeri meg a kérdőívek kitöltőinek azonosítására alkalmas adatokat.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

 • E-mail levelezőrendszer és levelező-tárhely
 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek.
 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az elektronikus levelező rendszer (szoftver és tárhely) szolgáltatóját:
Microsoft Ireland Operations Limited

rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.

cégjegyzékszám: 256796

közösségi adószám: IE8256796U

székhely: 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

postacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu HU/concern/privacy/

 

gazdasági társaságot, valamint a

Campaign Monitor Pty Ltd.

székhely: 404/3-5 Stapleton Avenue Sutherland, NSW 2232 Australia

postacím: 404/3-5 Stapleton Avenue Sutherland, NSW 2232 Australia

webhely: www.campaignmonitor.com

kapcsolat: https://help.campaignmonitor.com/?_ga=2.99660638.1175022574.1659376220-545919308.1659376220

gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozók).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt adatok közül az Érintett e-mail címét, illetve a vele folytatott e-mail kommunikáció során az elektronikus levelekben előforduló személyes adatokat érinti.
 • Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezőrendszer rendelkezésre állásának biztosítása.
 • Az adatfeldolgozás időtartama: a jelen tájékoztatóban ismertetett egyes adatkezeléseknél megjelölt időtartamokig, illetve az Adatfeldolgozók igénybevételének idejéig.
 • Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezőrendszer informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
 • Kitöltött kérdőívekkel kapcsolatos adatfeldolgozás
 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek.
 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az elektronikus kérdőívek kezeléséhez használt rendszer (szoftver és tárhely) szolgáltatóját:
OBJECTIVE7 BV (“Pointerpro”)

Adószám: VAT-BE 0845.741.317
Székhely: Prins Boudewijnlaan 218A, 2650 Edegem, Belgium
E-mail: info@pointerpro.com
Webhely: https://help.pointerpro.com/support/home

(a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a kérdőíven megadott személyes adatokat érinti.
 • Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus kérdőíveket kezelő rendszer rendelkezésre állásának biztosítása.
 • Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés időtartama a kérdőíves felmérés projekt végéig, jelen esetben 2023. május 31. napjáig tart, illetve az Adatfeldolgozó igénybevételének idejéig.
 • Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus kérdőívek kezeléséhez használt rendszer informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
 • Adatfeldolgozás más célra nem történik.
 • Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelésekkel kapcsolatban.
 1. Adatvédelem, adatbiztonság

 • Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban bemutatott és jogszerű célok elérése érdekében, azokhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
 • Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
 • Ennek érdekében Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységek folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.
 • Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződésekben kötelezi az adatfeldolgozókat arra, hogy biztosítsák az adatok jogszabályoknak megfelelő szintű biztonságát és a jogszerű adatkezelést az adatfeldolgozás során.
 1. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Tájékoztatáshoz való jog
 • Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az Érintett kérelmére Adatkezelő az Érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.
 • A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.
 • Hozzáférési jog
 • Az Érintettnek joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az Érintett személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.
 • A hozzáféréshez való jog értelmében az Érintett másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
 • A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.
 • A helyesbítéshez való jog
 • Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • A törléshez való jog
 • Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetben bemutatott adatkezelés esetében áll fenn:
 3. Próbavásárló toborzáshoz kapcsolódó adatkezelés;
 4. E-mail kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés).
 5. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 6. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 7. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat az Érintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése az Érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos érdekeivel szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.
 • Az Adatkezelő az Érintett, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Érintett, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Adathordozhatósághoz való jog
 • Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.
 • Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 1. Érintett kérelmeinek teljesítése

 • A 10. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a 12.2. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 • Ha Érintett a kérelmét postai úton kívánja beterjeszteni, akkor azt a BARE International Hungary Kft. 1134 Budapest, Váci út 47. alatti címre és az Adatvédelmi Tisztviselő részére címezve, elektronikus úton pedig e-mail-ben, a dataprivacy@bareinternational.com e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 1. Jogérvényesítés
 • Érintett adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat elsősorban az alábbi elérhetőségen:

BARE International Hungary Kft.
Adatvédelmi Tisztviselő

E-mail cím: dataprivacy@barienternational.com
Postacím: 1134 Budapest, Váci út 47.

 • Érintett jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 1. augusztus 5.
BARE International Hungary Kft.