Onafhankelijk Aannemer Overeenkomst.

Overeenkomst voor Onafhankelijke Contractant

Overeenkomst voor Onafhankelijke Contractanten

Overeenkomst en Toepassing BARE-Evaluators

Deze overeenkomst regelt de relatie tussen uzelf, een onafhankelijke aannemer, hierin aangeduid als ‘Evaluator’, en Bare Associates International Inc.

BARE ontwikkelt inzichtprogramma’s voor haar klanten, waaruit onder meer evaluatierapporten en auditverslagen resulteren, met behulp van verschillende methodes zoals een bezoek aan de locatie, telecommunicatie, online interviews en intercept-interviews.

U verklaart dat u bij het uitvoeren van deze opdrachten (i) zelfstandig bent, (ii) zich bezighoudt met een zelfstandig bedrijf of beroep, (iii) uzelf onafhankelijk bekwaam en beschikbaar stelt voor uw diensten, (iv) een bedrijfs- of thuisbureau en/of adres heeft dat geen deel uitmaakt van de BARE-kantoren, en (v) niet uitsluitend op BARE vertrouwt voor het verkrijgen van opdrachten.

De rapporten die worden gegenereerd uit de door ons ontwikkelde programma’s worden ter beschikking gesteld aan onze klanten voor het bepalen van hun operationele successen en mogelijkheden tot verbetering op het vlak van hun dienstverlening, verkoop, productpresentatie, faciliteitsonderhoud en andere specificaties van de activiteiten en het personeel van de klant.

De Evaluator gaat akkoord met onderstaande voorwaarden bij het accepteren van opdrachten van BARE:

RELATIE:

De Evaluator begrijpt dat hij/zij als zelfstandige contractant werkt. De Evaluator is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aansprakelijkheid en ongevallenverzekering en, indien van toepassing, autoverzekering, en houdt BARE en haar filialen niet verantwoordelijk bij het uitvoeren van diensten voor projecten waaraan hij/zij meewerkt. Er is GEEN werkgever-werknemersrelatie. Alle federale, staats-, land- en andere belastingen die van toepassing zijn, zullen NIET worden teruggehouden van betalingen of vergoedingen die door BARE worden verdeeld. Alleen in de V.S. wordt een 1099 uitgegeven om de juiste rapportage van inkomsten te vergemakkelijken. De Evaluator ontvangt hieronder geld voor diensten van $600 of hoger die in eender welk kalenderjaar worden uitgevoerd.

OPDRACHTEN:

Opdrachtkansen worden op verschillende manieren aangeboden, indien nodig op basis van rotatie. De Evaluator kan ervoor kiezen om elke voorgestelde opdracht te accepteren of af te wijzen. U stemt ermee in en begrijpt dat we de mogelijkheid hebben om al dan niet te kiezen voor uw diensten als zelfstandige contractant bij het uitvoeren van de genoemde diensten. U heeft op uw beurt het recht om een voorgestelde opdracht al dan niet te accepteren.

ETHISCH GEDRAG: Om ervoor te zorgen dat de ethische vereisten van deze industrie worden nageleefd, mag u NIET op dit moment in dienst zijn bij de klant waarvoor u een opdracht uitvoert. Bovendien mag u in het afgelopen jaar niet in dienst zijn geweest bij de klant voor wie u een opdracht uitvoert. Zorg ervoor dat u geen projecten aanneemt die aan uw huidige of voormalige werkgever verbonden zijn. Dit zou in rechtstreeks conflict zijn met deze overeenkomst.

VERGOEDING:

USA/CANADA – Vergoedingen voor verrichte diensten en vergoedingen voor toegestane kosten worden verricht door middel van een papieren chèque die per post wordt opgestuurd of elektronische betaling op ongeveer de 18e van de maand die volgt op de maand waarin de projecten correct werden ingevuld en ingediend volgens de vereisten van het project. Houd er rekening mee dat de maximaal toegestane elektronische betaling $600,00 bedraagt. Voor bedragen die dat overschrijden wordt een papieren chèque per post opgestuurd. Evaluators die ervoor kiezen om papieren chèques te ontvangen, dienen de postdienst voldoende tijd te geven om deze vanuit Virginia opgestuurd te krijgen (5-10 werkdagen is aanbevolen, afhankelijk van uw locatie). Als u een papieren chèque verwacht en deze niet ontvangt na voldoende tijd te wachten, meld ons dan zo spoedig mogelijk de verloren chèque op payoutinquiry@bareinternational.com en ALTIJD binnen de 90 dagen na de datum waarop u de chèque had verwacht. Als u denkt dat uw chèque in de mail is verloren gegaan, kan die onmiddellijk opnieuw worden verstuurd voor een aanbetalingskost van $30 (meestal afgetrokken van het bedrag van de nieuwe chèque), of u kunt ervoor kiezen om te wachten tot de chèque ongeldig wordt (180 dagen) en deze zal kosteloos opnieuw worden opgestuurd. Tot slot herinneren wij u eraan dat we werken met een elektronische betaaloptie, waarbij geen enkele papieren chèque dus in de post verloren kan gaan. Om u in te schrijven voor elektronische betalingen gaat u naar de sectie ‘Extra Informatie’ in uw evaluatorprofiel en vult u de gegevens in voor de bankrekening die u wil gebruiken om uw betalingen te ontvangen. Uw accountgegevens zijn zeer veilig en worden enkel voor betaling gebruikt en niets anders. Zorg ervoor dat u uw evaluatorprofiel hebt ingevuld en vergeet het niet te updaten als een van de gegevens verandert.

ALLE ANDERE LANDEN – Vergoedingen voor verrichte diensten en vergoedingen voor toegestane onkosten worden verricht via overschrijving of andere methode (die volgens ons de meest kostefficiënte en doeltreffende methode wordt geacht) op ongeveer de 20e van de maand die volgt op de maand waarin de opdrachten succesvol werden voltooid en ingediend volgens de vereisten van het project. Zorg ervoor dat u het gedeelte Betalingsgegevens van uw Uitgebreid Evaluatorprofiel heeft voltooid en vergeet het niet te updaten als een van de gegevens verandert.

VOOR ALLE GELDTRANSACTIES

Als extra service sturen we een bewijs van betaling naar het e-mailadres in het profiel van de Evaluator. Hierbij krijgt de Evaluator een lijst met de specifieke projecten waarvoor hij/zij een betaling ontvangt en het bedrag van de kosten en/of vergoedingen die worden betaald. Dit bericht dient zorgvuldig te worden nagekeken en eventuele afwijkingen dienen zo snel mogelijk te worden gemeld. In geval van vragen over de betaling voor de afzonderlijke projecten in deze lijst kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Bij vragen over de transactie zelf kunt u contact opnemen met de persoon wiens naam in de e-mail wordt vermeld. Voor alle betalingen is de deadline zestig (60) dagen vanaf de datum van afgifte (of datum van de verwachte ontvangst) om eventuele discrepanties te melden. Het spijt ons dat we geen betalingsproblemen kunnen onderzoeken die meer dan zestig (60) dagen oud zijn.

U erkent dat BARE erop vertrouwt dat u volledige en nauwkeurige rapporten tijdig voorlegt die aan alle eisen van het project voldoen. U erkent verder dat het niet naleven van het voorgaande het vermogen van BARE om nuttige en nauwkeurige rapporten aan haar klanten te verstrekken kan ondermijnen en de relatie tussen BARE met haar klanten kan beschadigen. Bijgevolg kan BARE, indien u late, onvolledige of onjuiste rapporten indient, of als u niet voldoet aan alle projectvereisten, een, meerdere of alle kosten en/of vergoedingen voor toegestane onkosten die in andere gevallen aan u zouden worden uitbetaald, aanpassen of beslissen niet uit te betalen. Indien u rapporten niet tijdig, volledig of nauwkeurig indient of niet voldoet aan alle projectvereisten, is het mogelijk dat eventuele kosten en/of vergoedingen, geheel of gedeeltelijk, niet worden uibetaald.

Beide partijen begrijpen dat, wanneer de Evaluator een project afwerkt, alle materialen die BARE of een klant verstrekt op vraag zullen worden teruggestuurd. Eventuele vergoedingen verschuldigd aan de Evaluator kunnen worden ingehouden tot al het bovengenoemde materiaal werd ontvangen.

Ik, de EVALUATOR, BELOOF hierbij: (1) om nooit de namen en/of locaties van klanten van BARE bekend te maken; (2) dat ik alle bevindingen betreffende BARE of klanten van BARE vertrouwelijk houd, zowel mondeling als schriftelijk. Rapporten zijn EXCLUSIEF bestemd voor de klanten van BARE. De Evaluator erkent dat het openbaar maken aan derden zonder expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van BARE, mogelijk vervolgd kan worden; (3) om NOOIT rechtstreeks een klant van BARE te contacteren, dit op geen enkel niveau, inclusief unit management of personeel, of dat nu geldt voor een project, mijn bevindingen betreffende dat project, of EENDER welke andere reden in verband met mijn diensten voor en relatie met BARE – om te verhinderen dat de objectiviteit en betrouwbaarheid van mijn bevindingen, of de perceptie daarvan, in vraag worden gesteld; (4) om nooit materialen van BARE voor andere doeleinden te gebruiken dan het onderling overeengekomen project. Alle formulieren en materialen die door BARE worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven het exclusieve eigendom van BARE en/of haar klanten; (5) om, aangezien ik voor een periode van één jaar na de laatste dag diensten verricht voor een van de onderstaande projecten, GEEN vertrouwelijke informatie over BARE of een klant van BARE, die ik tijdens mijn samenwerking met BARE heb verkregen, aan derden bekend te maken. Voor deze doeleinden bestaat vertrouwelijke informatie uit – maar is niet beperkt tot – de inhoud van de formulieren of materialen die ik hieronder ontvang, de namen en bijbehorende contactgegevens voor klanten, potentiële klanten en verkopers van BARE en haar klanten, en de respectievelijke bedrijfsmethoden, niet-publieke financiële informatie en andere materialen en informatie van BARE en van de klanten van BARE die redelijkerwijs vertrouwelijke informatie bevatten. De wetten van het gemenebest Virginia en het land van uw woonplaats regelen deze overeenkomst.

IK BEGRIJP EN GA ERMEE AKKOORD DAT FOLLOW-UPVERZOEKEN VOOR RAPPORTEN EN ONTVANGSTBEWIJZEN VAN AANVAARDE RAPPORTEN OP PROFESSIONELE WIJZE DIENEN TE WORDEN GEVOLGD, OPGESTUURD EN AANVAARD. IK GA AKKOORD MET ALLE HIERBOVEN GESPECIFIEERDE VOORWAARDEN BIJ HET GEBRUIKEN VAN DE ONLINE TOEPASSING VOOR HET VERKRIJGEN VAN EVALUATOROPDRACHTEN VAN BARE.

Voor inwoners van Brazilië, klik hier.

This post is also available in: Engels Frans Duits Portugees, Portugal Spaans